หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(งานตรวจสอบภายใน)
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานเลขานุการของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
- งานกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานเลือกตั้ง
- ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใด
ในองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นการเฉพาะ
ฝ่ายอำนวยการ
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมการเกษตร
- งานพาณิชย์
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานพาณิชย์
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานประชาสัมพันธ์
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒนารายได้
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดหา
- งานทะเบียนคุม
- งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา
ทุกประเภท
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านพัสดุ
และทรัพย์สิน ด้านการจัดเก็บภาษี
- งานสารสนเทศและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
- งานการจัดทำบัญชี
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ
และเงินอื่น ๆ
- งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
- งานจัดสรรเงินต่าง ๆ
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
- งานควบคุมการเบิกจ่าย
- งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
- งานสำรวจ
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานประมาณราคา
- งานจัดทำราคากลาง
- งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง
- งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานจัดเก็บและทดสองคุณภาพวัสดุ
- งานจัดทำทะเบียนประวัติ
โครงสร้างพื้นฐานอาคาร สะพาน
คลอง แหล่งน้ำ
- งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย
- งานตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานเกี่ยวกับการประปา
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ : 055-421-600,080-026-5564 โทรสาร : 055-421-256
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 1,482,963 เริ่มนับ 23 มี.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 080-789-5454

 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10